กรุณาใช้ข้อมูลจริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงานของท่าน
Date of Application
วันที่เขียนใบสมัคร
2022-05-25
ไฟล์รูปภาพที่ใช้ | .jpg | .jpeg
 
ไฟล์ Transcript ที่ใช้ .pdf
Position Applied for
สมัครตำแหน่ง
พนักงาน QA&Service
Salary Expected
เงินเดือนที่คาดหวัง
   
Name In Thai
ชื่อภาษาไทย
Name In English
ชื่อภาษาอังกฤษ
Sex เพศ


Age อายุ
Weight น้ำหนัก Height ส่วนสูง
Date of Birth วัน เดือน ปี เกิด Blood Group กรุ๊ปเลือด
Race เชื้อชาติ Nationality สัญชาติ
Religion ศาสนา
Social Security Card No.
เลขที่บัตรประกันสังคม
Tax ID Card No.
เลขที่ผู้เสียภาษี
Govern't ID Card No.
เลขที่บัตรประชาชน
Issued at
สถานที่ออกบัตร
Home Address
ภูมิลำเนาเดิม
Tel No.
โทรศัพท์
Present Address
ที่อยู่ปัจจุบันPresent Address
ที่อยู่ปัจจุบัน
Tel No.
โทรศัพท์
E-mail.
อีเมลล์
* กรุณากรอก Email ด้วยค่ะ
Marital Status
สถานภาพการสมรส


Military Status
สถานภาพทางทหารFamily Background พื้นฐานครอบครัว
Status สถานภาพ Name ชื่อ - นามสกุล Occupation อาชีพ
Father พ่อ
Mother แม่
Spouse คู่สมรส
No. of Brothers person
จำนวนพี่ชาย / น้องชาย      คน
No. of Sisters person
จำนวนพี่สาว / น้องสาว      คน
No. of Children person
จำนวนบุตร                         คน
Education การศึกษา
Level ระดับ Institute สถานศึกษา Province จังหวัด Year ปี Major สาขา
From จาก to ถึง
Primary ประถม
Secondary มัธยมต้น
High School มัธยมปลาย
Vocational อาชีวศึกษา
University มหาวิทยาลัย
Experience ประสบการณ์ทำงาน
Name of Employer
สถานที่ทำงาน
Period ระยะเวลา Position
ตำแหน่ง
Job Detial
ลักษณะงาน
Finished Salary
เงินเดือน
Reason for leaving
เหตุผลที่ออก
From จาก to ถึง
Language Proficiency ความสามารถในการใช้ภาษา
Foreign Language
ภาษาต่างประเภท
Listening / Speaking
การฟัง การพูด
Reading
การอ่าน
Writing
การเขียน
Other Abilities ความสามารถอื่นๆ
Training การอบรม
Year
ปี
Name of Institute
สถานที่อบรม
Subject
เรื่อง
Contact Persons (Emergency Case) กรณีที่ประสบอุบัติเหตุ กรุณาติดต่อ
Name
ชื่อ - สกุล
Address
ที่อยู่
Tel. No.
เบอร์โทร
Relationship
ความสัมพันธ์
References บุคคลอ้างอิง
Name
ชื่อ - สกุล
Address
ที่อยู่
Occupation
อาชีพ
Relationship
ความสัมพันธ์
The Statements made by me in this application are true, complete and correct. A false statement or discharge answer to any questions may be grounds for my immediate discharge from employee with the company. (ข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกทั้งหมดถูกต้องเป็นความจริง ข้อความที่แจ้งหากไม่ตรงกับความจริงจะยังผลให้ถูกเลิกจ้าง)
Security Code 2+5 = Enter Security Code *
 
 
** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน **